مشخصات فردی:
* نام * نام خانوادگی
* کد ملی * مقطع تحصیلی
* رشته تحصیلی * ورودی سال
مرکز- واحد * شماره تلفن
* شماره همراه
متقاضی شرکت در کدام یک از دوره های مربیگری یا داوری می باشید؟
* عنوان مربیگری
* عنوان دوره داوری
* بالاترین عنوان قهرمانی- شماره 1
بالاترین عنوان قهرمانی- شماره 2
بالاترین عنوان قهرمانی- شماره 3
سابقه ورزشی (رزومه)
کد امنیتی
 
 
     

تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، اداره کل تربیت بدنی