**تذکر مهم**


متقاضيان محترم فقط در موارد
(24-3 ) و (26 ) و (27) ميتوانند اطلاعات خود را با فرمت فايل فشرده (zip) بارگزاري كنند .

ساير موارد ميبايست
فقط با فرمت jpg  و با سايز زير 300k باشد. در غير اينصورت اطلاعات شما ثبت نخواهد گرديد.


لطفاً نسبت به حجم و فرمت فايلهاي ارسالي خود توجه نماييد.

بهترين مرورگر براي تكميل فرم  internet-explorer8ميباشد.

تقاضانامه ثبت نام مقطع دكتري تخصصي PH.D بدون آزمون دانشگاه پيام نور سال 1392 بر اساس آئين نامه استعدادهاي درخشان
تقاضانامه ثبت نام مقطع دكتري بدون آزمون دانشگاه پيام نور سال 1392 (بر اساس آئين نامه استعداد هاي درخشان)
* 1- نام
* 2- نام خانوادگي
* 3- نام پدر
* 4- جنسيت
* 5- شماره شناسنامه
* 6- تاريخ تولد
* 7- كد ملي
* 8- دين
* 9-1- سال اخذ مدرك تحصيلي ارشد
* 9-2- ماه اخذ مدرك تحصيلي ارشد
10- دانش آموخته ارشد
* 11- دانشگاه محل تحصيل ارشد
12- دانشجوي نيمسال چهارم كارشناسي ارشد:
(تاريخ دفاع از پايان نامه الزاما بايد تا پايان شهريور ماه سال 1392 باشد )
* 13- نام رشته مدرك تحصيلي كارشناسي
* 14- تاريخ فارغ التحصيلي كارشناسي
* 15-1 - معدل كل كارشناسي - صحيح
* 15-2 - معدل كل كارشناسي - اعشار
* 15-3 - رتبه اول مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
(حائز شرايط بند ت آئين نامه)
* 16-1 - نام رشته كارشناسي ارشد
* 16-2- تعداد سنوات تحصيلي كارشناسي ارشد
17-1 - معدل كل كارشناسي ارشد- با پايان نامه - صحيح
17-2 - معدل كل كارشناسي ارشد- با پايان نامه - اعشار
18-1 - معدل كل كارشناسي ارشد- بدون پايان نامه(آموزش محور) - صحيح
18-2 - معدل كل كارشناسي ارشد- بدون پايان نامه(آموزش محور) - اعشار
19-1- دانش آموخته (پيام نور)
19-2- دانش آموخته (پيام نور) اسكن فرم
20-1- دانش آموخته (ساير دانشگاهها)
20-2- دانش آموخته (ساير دانشگاهها) اسكن فرم
* 21-تصوير داوطلب
* 21-1- تصوير صفحه اول شناسنامه
21-2- تصوير صفحه توضيحات شناسنامه
(در صورت داشتن توضيحات)
* 22-1- تصوير كارت ملي
* 22-2- تصوير كارت ملي- پشت كارت
23- تصوير مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه (مخصوص آقايان)
24-1- تصوير مدرك كارشناسي
24-2- تصوير مدرك كارشناسي ارشد
* 24- 3- ريزنمرات كارشناسي در صورت داشتن بيش از يك صفحه ريز نمرات موارد ارسالي را در قالب يك فايل فشرده(zip) ارسال نماييد.
* 24-4-ريزنمرات كارشناسي ارشد
25- تصوير فرم تائيد يه واحد هاي گذرانده شده (ويژه دانشجويان نيمسال چهارم مقطع كارشناسي ارشد
26- تصاوير مقالات علمي يا پژوهشي چاپ شده يا پذيرش مقاله كليه مقالات قابل ارسال را در قالب فايل فشرده (zip) بارگزاري كنيد.
27-معرفي نامه رتبه اول تا سوم معتبر از دبيرخانه جشنواره (خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، فارابي) يا نفر اول المپياد هاي علمي دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد
(در صورت دارا بودن شرايط هريك از بندهاي مندرج در آئين نامه)
در صورت داشتن بيش از يك معرفي نامه كليه موارد ارسالي را در قالب يك فايل فشرده(zip) ارسال نماييد.
28- معرفي نامه از معاونت دانشجويي وزارت علوم براي دانشجويان نمونه كشوري در مقطع كارشناسي ارشد
29-1- گواهي معتبر رتبه كارشناسي ، با امضاء معاون آموزشي و ممهور به مهر با درج شماره ثبتي دبيرخانه دانشگاه مربوطه
* 29-2- گواهي معتبر رتبه كارشناسي ارشد ، با امضاء معاون آموزشي و ممهور به مهر با درج شماره ثبتي دبيرخانه دانشگاه مربوطه
30- گواهي صورتجلسه دفاعيه از پايان نامه كارشناسي ارشد
* 31- تصوير فيش پرداخت وجه غير قابل استرداد به مبلغ 000/800 ريال

**مهم** عدم ارسال فيش پرداختي صحيح به منزله عدم ثبت نام متقاضي تلقي خواهد گرديد**
* 32- شماره فيش پرداختي
* 33- كد شعبه فيش پرداختي
34- تاريخ ثبت فيش
* شماره تماس ثابت * كد شهرستان
* شماره تلفن همراه * آدرس پستي
* آدرس پست الكترونيكي
تعهد متقاضيان استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان

 
     
پنجشنبه 27 دي 1397