توجه ویژه
جهت ثبت اطلاعات خود برای اولین بار از فرم شماره1   "فرم ثبت عملکرد ادارات تربیت بدنی استانها " استفاده نمایید.

 

توجه ویژه : پس از تکمیل فرم میتوانید از فرم شماره 2  "فرم ویرایش اطلاعات ثبت شده برای کاربران" نسبت به تغییر و یا اضافه نمودن اطلاعات خود استفاده نمایید.
 

فرم های ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی استانی

 

1- فرم ثبت عملکرد ادارات تربیت بدنی استانها

 

2-فرم ویرایش اطلاعات ثبت شده برای کاربران

 
 
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما